Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 คลังข่าวมหาดไทย  คลิก ►  http://newskm.moi.go.th/
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท. และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริต (409)