Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
อบต.คูหาใต้ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

   1.  หน.ส่วนการศึกษา   จำนวน  1  อัตรา
   2.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  1  อัตรา
   3.  ช่างไฟฟ้า   จำนวน  1  อัตรา
   4.  จพง.สาธารณสุขฯ  จำนวน  1  อัตรา
ผู้มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ให้นำคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผุ้บังคับบัญชา ติดต่อที่ อบต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ. สงขลา โทร.074-256108 ต่อ 18


โดย: อบต.คูหาใต้
วันที่ 15/9/53

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง (ดู:213)(18/4/57)
กำหนดจุดบริเวณที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ประจำปี 2557 (ดู:179)(8/4/57)
ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลคูหาใต้ (ดู:182)(8/4/57)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ดู:365)(4/4/57)
แก้ไขประกาศรับสมัครการรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู:266)(1/4/57)